دکتر مهدی عالم رجبی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

جراحی سرطان‌های معده و روده جراحی‌های چاقی (اسلیو؛ بای پس؛ ساسی؛ ساسج) هموروئيد

فعال در بیمارستان‌های فیروزگر؛ جم؛ امید

جراحی چاقی

اسلیو، بای پس، مینی بای پس

آنورکتال

اعمال جراحی آنورکتال و انواع هرنی

سرطان‌های گوارشی

جراحی سرطان‌های روده و معده

دکتر مهدی عالم رجبی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و ریاست بخش کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی ایران

لیست بیمارستان ها

فعال در بیمارستان‌های فیروزگر، جم و پاستورنو در تهران

تخصص های دکتر مهدی عالم رجبی

فلوشیپ جراحی گوارش (کولورکتال)، جراحی چاقی، هموروئید، فیشر

0
سال سابقه کاری
0
بیمار
0
دنبال کننده